https://www.bandomovil.com/userFiles/rW/rWJ9Dprevencion_incendios_2023.pdf no esimagen OBRIGA DE DESBROCE E LIMPEZA DE TERREOS E SOLARES PARA A PREVENCIÓN CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS
 • 12-Abril-2023 11:05
  Novas

  Para o cumprimento da Lei 7/2012 do 28 de xuño de Montes de Galicia, do Capítulo VI da Lei 9/2017 de 26 de decembro, e da Lei 3/2007 do 9 de abril, de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, recordase que:

  PRIMEIRO. As persoas propietarias de terreos e solares, independentemente do tipo de solo, TEÑEN A OBRIGA DO SEU MANTEMENTO E LIMPEZA, DURANTE TODO O ANO, E EN ESPECIAL ANTES DO 30 DE MAIO DE CADA ANO, data na que comeza a época de perigo de incendios.

  SEGUNDO. Debese XESTIONAR A BIOMASA VEXETAL nunha franxa 50 metros perimetrais:
  - ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable (recordamos que hai que limpar tamén a maleza das parcelas urbanas)
  - arredor das edificacións destinadas a persoas, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, gasolineiras e parques industriais situados a menos de 400m do monte
  - arredor das edificacións illadas en solo rústicos situadas a máis de 400m. do monte.

  TERCEIRO. RETIRAR PIÑEIROS, E UCALIPTOS, MIMOSA, ACACIA E O RESTO DE ESPECIES recollidas na disposición adicional 3ª da Lei de incendios que estean situados a menos de 50m. dos solos e edificacións indicados no punto anterior.

  CUARTO. Unha vez realizada a curta, a EXTRACIÓN OU A TRITURACIÓN DA BIOMASA FORESTAL residual realizarase nun prazo máximo de QUINCE DÍAS si o aproveitamento se fixo en época de alto risco de incendios ou de UN MES o resto do ano.

  NO CASO DE INCUMPRIMENTO DAS OBRIGAS SINALADAS. O Concello de Brión, segundo o disposto pola Lei, procederá a notificar ás persoas responsables da súa obriga e tamén poderá instruír un procedemento sancionador que conleve a aplicación de multas coercitivas, se fora o caso.  Adjuntos: